Post X: hoe reageert de provincie Antwerpen op de uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

08 December 2016

Post X is een groot bouwproject aan de Singel en de Borsbeekbrug in Berchem. Het beslaat 115 000 vierkante meter. Er zijn tien torens gepland, zes aan de kant van de ring, vier aan de kant van de Singel, met daartussen een langwerpige open voetgangersruimte. Langs de ring komen er vooral kantoren. Aan de kant van de Singel komen er ook winkels, horeca en voorzieningen voor avondonderwijs. Er is sprake van een hotel en misschien verhuist de politietoren van de Oudaan naar deze site. De werken zijn al enige tijd bezig. Het vroegere Postsorteercentrum werd met de grond gelijkgemaakt. En aan drie torens wordt al volop gebouwd. De Syntratoren staat er al en is al deels in gebruik. Maar tegen het hele project was een reeks klachten ingediend, omdat de buurtbewoners zich nauwelijks betrokken voelden en vreesden voor de zware gevolgen op het vlak van de mobiliteit en de levenskwaliteit van de buurt. De kans is immers groot dat er veel extra autoverkeer zal komen rond deze site.

Vergunning 2x vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zijn tijd genomen, maar heeft de voorbije maanden twee keer een negatieve uitspraak gedaan. De vergunning voor een eerste nieuwe bouwtoren op Post X werd in juli vernietigd en op 9 augustus 2016 volgde er een tweede negatief verdict over de vergunning van dezelfde eerste toren.

In het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen staat te lezen dat de Raad de deputatie vraagt om een nieuwe beslissing te nemen over het administratief beroep van de bewoners en dit binnen een vervaltermijn van 4 maanden.

Provincieraadslid Diederik Vandendriessche vroeg in de provincieraad van oktober 2016 welke stappen de provincie nu concreet heeft ondernomen om tegemoet te komen aan de vraag van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het antwoord van de deputatie

De deputatie bleef aan de oppervlakte in verband met haar reactie op de uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Enerzijds werd tijdens het antwoord in de provincieraad het overzicht van de beleidsbeslissingen in dit dossier toegelicht. De deputatie heeft op 10 januari 2013 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd, waarin zij verklaarde dat geen project-MER diende te worden toegevoegd. Er werd immers reeds een plan-MER opgemaakt in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze site (RUP Post X). De RUP-procedure voorziet volgens de deputatie in voldoende inspraak van de buurt. In het bijhorende plan-MER werden uitvoerig de milieueffecten en de noodzakelijke maatregelen beschreven. Tijdens de bouwaanvraag werd ook een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) opgemaakt. Om die reden achtte de deputatie een project-MER bij de bouwaanvraag niet nodig.

Anderzijds werd er ook even stilgestaan bij de gevolgen van de arresten. Alle gebouwen zijn vergund. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunningen waarvan sprake enkel vernietigd en geen schorsing uitgesproken, aldus gedeputeerde Lemmens. De uitvoering van de werken kon daarom worden voortgezet. Wordt ongetwijfeld vervolgd ?