Groen provincie Antwerpen stelt provinciale Klimaatplan in vraag

09 December 2020

Groen provincie Antwerpen stelt provinciale Klimaatplan in vraag

Ilse van Dienderen, provincieraadslid en gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, zet vraagtekens bij de Klimaatplannen van de provincie Antwerpen. “Het Klimaatplan 2020 stelde een klimaatneutrale organisatie voorop. Die doelstelling is bijlange niet gehaald. De weg zal dus nog lang zijn om het Klimaatplan 2030 te realiseren,” stelt Van Dienderen.

Het broeikasgasrapport 2018 levert de meest actuele toestand van hoe het met het provinciale klimaatbeleid gesteld is.

De bronnen van broeikasgasuitstoot voor de provincie als organisatie zijn de volgende:

 • Stookinstallaties: 60%
 • Elektriciteit: 14%
 • Landbouw: 11%
 • Woon-werkverkeer: 6%
 • Dienstverplaatsingen: 5%
 • Machines en koelinstallaties: 3.3%

“Er zijn enkele tendensen vast te stellen,” stelt van Dienderen vast. “Over de jaren heen is de uitstoot van het woon-werkverkeer gestegen, wat wil zeggen dat steeds meer werknemers met de eigen wagen komen. Hieraan zouden mogelijke acties kunnen verbonden worden. Zo moet er onderzoek gebeuren naar de redenen waarom naar de auto wordt gegrepen, maar moeten ook aantrekkelijke alternatieven aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van elektrische fietsen aan de personeelsleden, of het aansturen op het parkeerbeleid. Zo heeft ieder gebouw van de provincie nog ruime parking. Die parkeerplaatsen kunnen ter beschikking gesteld worden voor de buurt of kunnen dienen voor witloof- of champignonteelt (de ondergrondse dan).”

De cijfers tonen ook aan dat de uitstoot van dieren is toegenomen. De provincie heeft nog twee proefcentra in eigendom: allebei gelegen in Geel. De Hooibeekhoeve is gericht op de melkveehouderij; het andere proefcentrum op pluimvee.. De veestapel is er over de jaren heen gegroeid. Groen vindt dat deze proefcentra vernieuwende bedrijfsplannen moeten onderzoeken en realiseren voor een kleinschaliger en biologische landbouw. Afname van het aantal dieren moet voorop staan en de landbouwgronden zouden veel meer koolstof moeten opnemen.

“Maar de uitstoot voor verwarming is de grootste bron van CO2. Met het nieuwe provinciegebouw zal die uitstoot dalen; echter volledig CO2-neutraal is het nieuwe provinciegebouw niet,” vertelt het raadslid. “Om de cijfers pas echt gunstig te krijgen, moeten we volop inzetten op circulaire en energie-neutrale gebouwen, want van een overheid kan verwacht worden dat ze hierin het voortouw neemt. Bovendien moeten we naar een stookolie- en gasloze verwarming – via zonnepanelen en warmtepompen of via warmtenetten. De Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) voorziet hierrond heel wat onderzoek, restwarmte van bedrijventerreinen moet haar weg vinden naar de provinciale gebouwen.

Ook de dienstverplaatsingen zijn nog niet koolstofneutraal. Een volledige elektrificatie kan hiervoor zorgen, alsook het vliegtuig volledig bannen als verplaatsingsmodus voor langere afstanden, die nu nog goed is voor 2% van de uitstoot.

Wat de deputatie in petto heeft, daar heeft Groen het raden naar. Ilse van Dienderen stelt volgende vragen:

 • Welke zijn de doelstellingen van dit plan? Zal het de bedoeling zijn naar een nul-uitstoot te gaan (bv. Transitie naar gasloos) ? Opnieuw klimaatneutraliteit?
 • Welke CO2-reductie wordt beoogd in 2030?
 • Zal het plan werken met een klimaatbegroting, ttz met het einddoel in 2030 geeft dat dan omgerekend x ton CO2-equivalenten nog uit te stoten en die worden dan toegewezen aan de verschillende uitstootbronnen? Met jaarlijkse klimaatbegrotingscontroles en –bijsturingen? Hoe is de opvolging van het plan voorzien?
 • Welk communicatie- en participatietraject is voorzien?
 • Bevat het plan een ondersteuning van de gemeenten? Welke? Hoe wordt dat voorzien?

 

Het agendapunt is geagendeerd op de provincieraad van woensdag 9 december 2020 (vanaf 14:00).