Groen roept de deputatie op om werk te maken van een groene relance

08 December 2020

Groen roept de deputatie op om werk te maken van een groene relance

Tijdens de budgetbesprekingen voor 2021 roept Groen de deputatie van de provincie Antwerpen op om werk te maken van een groene relance. “Het concept van de circulaire economie moet volgens de groenen de rode draad in het provinciale beleid van het post-coronatijdperk worden,” bepleit fractleider Diederik Vandendriessche, tevens gemeenteraadslid in Hove.

De Groen-fractie schuift als beleidsconcept het model van de donuteconomie van Oxford-professor Kate Raworth naar voren. Dat model stelt een omkering van het economische denken centraal. In tegenstelling tot de bestaande lineaire productie, van grondstof over product naar afval, zet dit model volwaardig in op de kringloopeconomie waarin reeds bij de productie wordt nagedacht over de manier waarop afvalstoffen als volwaardige grondstoffen worden ingezet.

Verschillende provinciale diensten (denk bijvoorbeeld aan Kamp C in Westerlo) zetten nu al geleidelijk aan stappen op het vlak van circulair bouwen en werken, maar een algemene provinciale beleidsvisie daarover ontbreekt. Ideeën zoals een landbouwproductie op basis van de korte keten of een doorgedreven toepassing van het hergebruik van materialen beginnen nu geleidelijk aan van onderuit te groeien in de provinciale organisatie. Het wordt tijd om die beleidsmatig te verankeren en op te nemen in de politieke visie van het bestuur.

Provinciedonut

“De financiële impact van de coronacrisis op de provinciale overheid kan geraamd worden op 6,4 miljoen euro, maar door de voorzichtige budgettering van de afgelopen jaren boekt de provincie toch nog een overschot van 2,4 miljoen euro”, aldus Groen-fractieleider Diederik Vandendriessche. “Daarmee is natuurlijk nog niets gezegd over de financiële gevolgen voor de burgers zelf én de rol die de provincie kan spelen om die bittere pil te verzachten. Wij roepen de deputatie nu op om werk te maken van een groene relance.”

De Groen-fractie kadert de economische relance in de duurzame ontwikkelingsdoelen of sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die ook door de deputatie van bij de start van de legislatuur als leidraad naar voren werden geschoven. Vandendriessche: “Vanuit onze fractie zouden we de basis van de SDG’s willen inschakelen voor de relance van onze provincie. De Britse economieprofessor Raworth linkt de SDG’s aan een economisch model dat ze de donuteconomie noemt. De stad Amsterdam integreert het model al in een stadsdonut, wij zouden er een provinciedonut van kunnen maken.”

De stad Amsterdam gaat de komende jaren onder meer diverse materiaalstromen in kaart brengen, van import tot verwerking, om zo kostbare grondstoffen te kunnen behouden. De Hogeschool van Amsterdam werkt daarvoor samen met de bedenker van de donut, professor Raworth. Vandendriessche: “We stellen voor om ook onze hogeronderwijsinstellingen, zoals de AP Hogeschool en de UA, te betrekken bij de uitwerking van een relancebeleid in de provincie met de principes van de doughnut economics als handvat. Het kan ervoor zorgen dat we als provinciaal niveau het heft in handen nemen voor een doorstart van initiatieven zoals de repair cafés, gereedschapsbibliotheken, deeldepots enzovoort.”

Naast een volwaardige groene relance stelt de Groen-fractie ook voor om een deel van de zwaar getroffen toeristische sector een provinciale belastingvrijstelling toe te kennen. Vandendriessche: “We stellen voor om de bedrijven die actief zijn in de zogenaamde openluchtrecreatie vrij te stellen van de provinciale belasting op de bedrijven. Daaronder vallen voornamelijk campings en kampeerterreinen, die in de zomermaanden misschien nog een kleine boost hebben gekend, maar voor de rest alle mogelijke vakanties in het water zagen vallen.” Deze belasting levert de provincie doorgaans 110 000 euro of 0,29% van de inkomsten op de belasting op de bedrijven op. Als je weet dat de belasting op de gezinnen en de bedrijven samen 33% van de provinciale inkomsten uitmaken, dan impliceert deze belasting dus slechts een bijzonder klein percentage van de totale provinciale inkomsten. Deze belasting schrappen heeft dus nauwelijks gevolgen voor het provinciale budget.”

Het agendapunt is geagendeerd op de provincieraad van dinsdag 8 december 2020 (vanaf 14:00).