Motie tegen afschaffing Provinciefonds

05 Januari 2015

Bij de begrotingsbesprekingen 2015 hebben de Groen-raadsleden een motie ingediend tegen de afschaffing van het Provinciefonds. Groen vraagt dat er eerst duidelijkheid komt over de financiering van de provincie. Daarover heerst grote onduidelijkheid en ongerustheid. Naast de afschaffing van het Provinciefonds (op 1 januari 2015) zouden  provincialeopcentiemen

de in 2016 vervangen worden door een dotatie. Niemand weet vandaag echter hoe hoog die dotaties zullen zijn. "Hoe kunnen de provincies op die manier op een consequente manier de grondgebonden bevoegdheden blijven uitoefenen? Hoe kunnen de provincies hun continuïteit verzekeren, ook en vooral naar hun personeel toe? Hoe kunnen de provincies een geloofwaardige begroting en een meerjarenplanning opstellen zolang ze niet weten wat de dotatie van de Vlaamse overheid aan de provincies zal zijn?", klinkt het in de motie. "De afschaffing van het Provinciefonds zou niet het begin, maar veeleer het sluitstuk van een doordacht beleid en een geleidelijke afbouw moeten zijn."

BIJLAGEN:
motie_afschaffing_provinciefonds.pdf