Provincie Antwerpen, Brave huisvader zonder visie

12 December 2015

Vandaag gaan de budgetbesprekingen van Provincie Antwerpen voor 2016 van start. In een meerdaagse zitting wordt de gehele begroting met bijhorende beleidsplannen van de provincie besproken. (fractieleider): "Het is een beetje een aparte zitting aangezien de begroting een puur virtueel gegeven is dankzij de grote staatshervorming die er voor de provincie zit aan te komen. De persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, welzijn, sport, jeugd..) zullen immers tegen 2017 naar Vlaanderen overgeheveld worden maar worden nu nog wel mee opgenomen in de meerjarenplanning. Dit maakt debatteren over het budget een quasi onmogelijke opdracht."Tom Caals

Hoewel een begrotingsdebat niet echt mogelijk is, is er nog stof genoeg om over te debatteren. Met Groen stellen we met grote verbazing vast dat de provincie vooral wacht op Vlaanderen tot deze nog eens saneert en de volgende miljoenen euro's inhoudt. In plaats daarvan kan ze zelf initiatief nemen. Drie actuele voorbeelden: Klimaatbeleid, verkeersbeleid en vergunningenbeleid.

Loes Van Cleemput (provincieraadslid Groen): " Al sinds het begin van deze legislatuur ijveren wij dat de provincie zichzelf opwerpt als een daadkrachtige en ambitieuze partner voor onze gemeenten inzake klimaatbeleid. Maar deputé Röttger houdt het momenteel op een paar mooie woorden en geen daden. De focus ligt voor hem nog steeds op de provincie als klimaatneutrale organisatie tegen 2020 terwijl we in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld zien dat ze een klimaatneutrale provincie (het hele grondgebied) als doelstelling stellen en hier ook een speerpunt van maken in hun beleid. Het is doodzonde om te zien welke opportuniteiten we hier als provincie aan ons voorbij laten gaan. Ik zal daarom tijdens deze budgetbesprekingen nogmaals Deputé Röttger aan de tand voelen over zijn non-klimaatbeleid maar zal eveneens zelf een aantal concrete voorstellen op tafel leggen."

 

Tom Caals: "Vorige vrijdag ging de rede van de gouverneur door met als thema "verkeersveiligheid". Ondanks het feit dat we een aantal van haar standpunten met veel bravoure kunnen onderschrijven, moeten we vaststellen dat de provincie zelf alle middelen rond verkeersveiligheid de laatste jaren heeft afgebouwd. Het verkeerspark in het Rivierenhof werd gesloten (besparingen), in 2015 werd 5,8 keer minder subsidie uitgegeven aan initiatieven rond verkeersveilige schoolomgevingen, in 2013 werden de middelen voor de WODCA-acties geschrapt (besparingen), het stopzetten van de verkeersbeurs voor scholen in 2014 (besparingen), ? . De provincie verdient alvast geen 10/10 voor haar verkeersveiligheidsbeleid."

Tom Caals: "De provincie moet bekijken hoe ze kan vervellen tot een uitdagend en relevant bestuur. Een bestuur dat bezig is met waar de bevolking van wakker ligt. En waar wij vooral vragen over krijgen van burgers, zijn de milieuvergunningen en bouwberoepen. Voor Groen moeten deze bevoegdheden dringend een thema van de provincieraad zijn, in plaats van de achterkamerpolitiek in een besloten deputatie. Het is op deze terreinen dat de provincie het verschil maakt, maar net dit beleid wordt niet in de publieke arena gevoerd." Lees hier de hele tussenkomst van Tom Caals.