Recht op deconnectie, ook voor de provinciale ambtenaren?

27 Januari 2022

 Recht op deconnectie, ook voor de provinciale ambtenaren?

Fractieleider Diederik Vandendriessche pleit voor een deconnectie-beleid bij de provinciale ambtenaren. "Net als vele andere sectoren en domeinen in onze samenleving blijft ook de provinciale administratie niet gespaard van burn-outs en langdurige afwezigheden, een sterk personeelsbeleid met recht op deconnectie is dus van groot belang."

Tijdens de budgetbesprekingen van december 2021 stond ik al even stil bij de problematiek van de langdurige arbeidsongeschiktheid in ons land. Vaak gaat die problematiek gepaard met mentale problemen en burn-outs. Onderzoek en praktische voorbeelden tonen aan dat een preventieve aanpak belangrijk is om een dam op te werpen tegen die vorm van afwezigheid op het werk. De juiste methodiek kan ervoor zorgen dat een uitval helemaal vermeden wordt. De federale minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter vaardigde in dat kader begin januari alvast een omzendbrief uit waarin ze het ‘recht op deconnectie’ of het recht op onbereikbaarheid vooropstelt.

Dat recht bestaat uit twee principes. Ten eerste mag een federale ambtenaar vanaf 1 februari enkel en alleen nog door de leidinggevende “buiten de normale arbeidstijd worden gecontacteerd wanneer het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, en waarbij actie vereist is die niet kan wachten tot de volgende arbeidsperiode.” Een tweede bepaling stelt dat een federale ambtenaar “geen nadelen mag ondervinden wanneer die buiten de normale arbeidstijd de telefoon niet beantwoordt of werkgerelateerde berichten niet leest”.

Het recht op deconnectie wordt door de minister expliciet gekoppeld aan “de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out”. De federale ambtenaren hebben voortaan dus het recht om buiten de werktijd daadwerkelijk offline te zijn. Zeker in deze coronatijden is dat een belangrijk signaal. Ook in de privésector wordt er grondig nagedacht over de basisprincipes van een gezond telewerkbeleid. Je moet niet lang zoeken om in de pers citaten te vinden die in die richting gaan. Zo stelt de HR-directeur van de Tiense Suikerrafinaderij in De Morgen van 1 december: “Telewerk is ook de duidelijke boodschap krijgen dat je werk er ’s avonds op zit.” Op Vlaams niveau heeft de overheidsvakbond ACOD alvast aangekondigd dat zij het recht op deconnectie de komende maanden zullen bespreken met de bevoegde minister, Hilde Crevits. Dat brengt ons ten slotte bij het provinciale niveau. Net als vele andere sectoren en domeinen in onze samenleving blijft ook de provinciale administratie niet gespaard van burn-outs en langdurige afwezigheden. Daarom zou ik graag de volgende vragen willen voorleggen aan onze nieuwe gedeputeerde van Personeel:

- Welke maatregelen bestaan er binnen de provinciale administratie op het vlak van beschikbaarheid en bereikbaarheid na de werkuren?

- Hebben de provinciale ambtenaren een recht op deconnectie?

- Indien niet: welke principes hanteert de deputatie om de provinciale ambtenaren een gezond telewerkbeleid te garanderen?