Fiets-o-strade in de Saffierstraat - Slecht aangepakt door de provincie

08 December 2016

Het belang van de fietsostrades staat buiten kijf. Daarover hoeven we wat ons betreft geen discussie te voeren. We zijn er resoluut voorstander van om zoveel mogelijk fietsostrades aan te leggen in de provincie Antwerpen en daarbuiten (denk aan Mechelen-Brussel) en daarom volgen we de aanleg van elke nieuwe route op de voet. Infomoment F11 en vragen aan de deputatie Op woensdag 16 november vond er plots een infomoment voor de bewoners van één specifieke buurt plaats, met name de buurt van de Groenenhoek op de grens van Berchem, Mortsel en Deurne langs de spoorweg Antwerpen-Lier. Het ging hier over de specifieke problematiek van de Saffierstraat als mogelijk tracé voor de aan te leggen F11 (Fietsostrade Antwerpen-Lier).

In het persbericht dat enkele dagen voor het infomoment verspreid werd, luidde het als volgt: "De provincie Antwerpen en de lokale overheden bereiden samen de aanleg van de F11 voor. Die F11 loopt van Antwerpen over Berchem, Mortsel en Boechout, naar Lier. (?) In Berchem loopt de fietsostrade tussen het station en de luchthaven door de Saffierstaat. Op woensdag 16 november bekijken de buurtbewoners het eerste ontwerpplan en kunnen ze daarover vragen stellen."

Dat was natuurlijk de wereld op zijn kop. De bewoners waren ongerust over de aanleg van een talud op spoorhoogte, kregen lucht van de mogelijkheid dat er een grote groenzone in hun omgeving zou verdwijnen en begonnen zich daarom te roeren. Vervolgens heeft de provincie samen met enkele betrokken overheden beslist om de buurt eindelijk de nodige informatie te bezorgen. Het district Deurne blonk daarbij uit door afwezigheid.

Een groene zone van 100 are met heel wat volkstuintjes zou wel eens kunnen verdwijnen. Groen denkt het belangrijk is om rekening te houden met de opmerkingen van de buurt, omdat die zeker niet zomaar als NIMBY-reactie kunnen worden weggewuifd: de buurt zegt namelijk uitdrukkelijk voorstander te zijn van het principe van de fietsostrades. Maar zij vragen terecht om het de groenzone te behouden die essentieel is voor de leefbaarheid in de buurt. Daar komen mensen van alle leeftijden samen: die zone geeft adem, rust, ruimte en sociale samenhang aan de buurt. We legden onze bekommernissen voor tijdens de provincieraad van november 2016.

Voorkeurstracé

Als antwoord op onze vragen tijdens de provincieraad vermeldde gedeputeerde Lemmens dat er volgens hem op de meest correcte en transparante manier naar de buurt is gecommuniceerd. De provincie volgt voor het ontwerpen van haar fietsostrades het traject van kwaliteitszorg zoals het is vastgelegd in het mobiliteitsdecreet. Dit traject voorziet een onderzoek van de verschillende mogelijke tracés en de meest geschikte infrastructuur op het voorkeurstracé. De resultaten van deze onderzoeken zijn neergeschreven in de unieke verantwoordingsnota. Deze nota ligt ter bespreking voor op een intergemeentelijke mobiliteitscommissie (iGBC). Na consensus binnen de iGBC leggen wordt die nota voorgelegd aan een onafhankelijke kwaliteitsadviseur op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). De kwaliteitsadviseur geeft zijn advies en keurt het mobiliteitsproject al dan niet goed.

De provincie informeert geïnteresseerden en bewoners graag zo vroeg mogelijk in het proces, aldus Lemmens. De voorontwerpplannen worden getoond nadat de iGBC, de RMC en de kwaliteitsadviseur hun goedkeuring hebben gegeven.

In verband met de Saffierstraat merkt gedeputeerde Lemmens op dat er steeds gecommuniceerd is dat de fietsostrade de spoorweg zou volgen. Van het voorkeurstracé zal dan ook niet meer worden afgeweken. Na de eerste infovergadering van 16 november zal de provincie de input vanuit de vergadering meenemen en zal er snel een tweede infovergadering volgen voor de buurt. Daarnaast zal de provincie de bewoners betrekken bij de inrichting van de nieuw aan te leggen groenzone.

Vanuit Groen hebben we voor deze gang van zaken maar één uitdrukking: oude politieke cultuur! De bewoners worden pas ingelicht als de beslissing al genomen is in plaats van ze op voorhand participatief bij het beleid te betrekken. Een gemiste kans om voldoende draagvlak te creëren voor zo'n belangrijk dossier als dat van de fietsostrades.