Verdere ondersteuning van de voormalige kandidaat Nationale Parken en Landschapsparken is nodig

07 December 2023

Verdere ondersteuning van de voormalige kandidaat Nationale Parken en Landschapsparken is nodig

Fractieleider Diederik Vandendriessche deed een tussenkomst op de provincieraad over de kandidaat Nationale Parken en Landschapsparken in onze provincie, met de oproep om deze financieel te ondersteunen, nu Vlaanderen dit niet zal doen.

De Vlaamse regering lanceerde op 19 april 2021 een oproep voor kandidaat Nationale Parken en Landschapsparken. De kandidaten konden tot 15 september van dat jaar een parknota indienen. Tien gebiedscoalities dienden een kandidatuur in voor erkenning tot Nationaal Park Vlaanderen en dertien voor erkenning tot Landschapspark. Bij de Nationale Parken lag de klemtoon op de eerste plaats op de natuurwaarde en de biodiversiteit, met ook links naar een mogelijk toeristisch potentieel, zowel nationaal als internationaal. Op termijn zou een Nationaal Park een natuurkern van 10 000 hectare moeten omvatten. Na de kandidaatstelling moest er in een tweede fase een masterplan uitgewerkt worden. Vervolgens zou de Vlaamse regering beslissen.

Van de tien kandidaten die oorspronkelijk een aanvraag hadden ingediend, kwamen er vijf uit de provincie Antwerpen:

 • de Kalmthoutse Heide
 • Rivierpark Scheldevallei
 • Taxandria in de Noorderkempen
 • Rivierenland
 • het Grote Netewoud

Hoewel op een gegeven moment bekendgemaakt werd dat hun masterplan al klaar was, heeft de gebiedscoalitie voor de Kalmthoutse Heide uiteindelijk geen dossier ingediend. De spanningen met de landbouwsector bleken onoverbrugbaar.

Van de tien oorspronkelijke dossiers bleven er na de indiening van de masterplannen finaal vijf kandidaten over, waaronder twee Antwerpse kandidaten: de Scheldevallei en Taxandria.

In onze provincie waren er ook 2 kandidaten voor een Landschapspark:

 • de Merode
 • de Kleine en Grote Nete

Bij de Landschapsparken lag de nadruk eerder op erfgoed, landschapskwaliteit en de wisselwerking tussen mens en natuur aan de hand van verschillende functies, zoals wonen, recreatie en landbouw. Ook hier moest er in een tweede fase een masterplan uitgewerkt worden. Op het einde van die fase bleven er voor heel Vlaanderen nog zes kandidaten over. Daaronder bevond zich geen enkele Antwerpse kandidaat.

De verwachtingen waren aanvankelijk hooggespannen en op basis van het aantal kandidaten in de eerste ronde was dat ook gerechtvaardigd. Samen met u, gedeputeerde De Haes, hebben we dan ook de ontgoocheling moeten wegslikken bij het afhaken van een aantal kandidaten in de loop van het traject en ook bij de uiteindelijke toewijzing van de labels. Enkel het Rivierpark Scheldevallei kreeg een erkenning en dat ligt dan nog voor de helft op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.

Omdat er enerzijds grote inspanningen werden geleverd door verschillende Antwerpse kandidaten en er anderzijds ook kansen zijn geschapen om verschillende gebieden voortaan te laten uitgroeien tot groenblauwe netwerken, zouden we willen oproepen om verder te bouwen op de gelanceerde projecten. Er zijn naar aanleiding van het parkendossier op verschillende locaties in onze provincie heel wat vernieuwende ideeën ontstaan voor een verregaande vorm van intergemeentelijke samenwerking in het kader van extra natuurontwikkeling. We vernamen tijdens de provincieraad van november al dat de Kalmthoutse Heide en Taxandria in de toekomst kunnen blijven rekenen op financiële steun vanuit de provincie. Ook voor de Merode worden al geruime tijd provinciale middelen vrijgemaakt. Maar we willen vanuit onze fractie ook oproepen om de overige kandidaten niet in de kou te laten staan. Concreet gaat het dan om Rivierenland, het Grote Netewoud en de Kleine en Grote Nete. Daarom had ik graag een antwoord gehad op de volgende vragen:

 • Is er voor onze provincie een evaluatie gebeurd over de redenen die werden opgegeven om bepaalde parken niet te selecteren?
 • Kan er een overzicht worden gegeven op welke manier de provincie op dit moment bepaalde ‘parken’ of natuurgebieden uit de bovenstaande lijsten ondersteunt (op de eerste plaats financieel)?
 • De kans is groot dat sommige kandidaten financieel niet langer kunnen instaan voor de werking die ondertussen ontstaan is. Op welke manier zou de provincie hen tegemoet kunnen komen?

 

Ook collega Louis Schoofs diende een interpellatie in over dee Scheldevallei, die intussen is erkend als Nationaal Park. De verankering van stakeholders en organisatorische invulling wordt de komende maanden  ingevuld.

Schoofs stelde de volgende vragen:

 • Wat zijn in grote lijnen de sterke punten en welke verbeterpunten worden vermeld in het juryverslag?
 • Welke stakeholders worden betrokken en specifiek hoe is de verankering voorzien van de provincie Antwerpen in de werking van het Nationaal Park Scheldevallei en hoe worden de betrokken gemeenten uit de provincie verankerd?
  • Stuurgroep, vzw, timing
  • Hoe wordt het nationaal park financieel en organisatorisch onderbouwd en wat omvat de financiële, organisatorische en instrumentele ondersteuning vanuit de provincie Antwerpen?
  • Waarover moet de provincieraad beslissen?
 • Bijkomende vraag; wat is de deelname vanuit de Provincie Antwerpen aan Stroom 2024?