"Wervende visie over detailhandel is nodig"

10 December 2020

“Een reflectie op de innovaties is elke 5 jaar nodig. We vragen om een actualisering van de analyse.”

Louis Schoofs, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit op de jaarlijkse budgetbesprekingen voor een wervende visie in de provincie. “De ontwikkeling van de bovenlokale detailhandel, de plaats, het aanbod, de rentabiliteit is essentieel voor de welvaart en het comfort van onze inwoners doorheen alle lagen van de bevolking,” stelt Schoofs. “We moeten vanuit de provincie de ambitie neerzetten om experten te verzamelen en te experimenten, zodanig dat we een sterke wervende visie ontwikkelen over de detailhandel.”

Detailhandel wordt beschreven als de directe verkoop van goederen aan consumenten en is een economische sector die uit verschillende branches bestaat. Sinds de jaren 1970 zijn heel wat detailhandelszaken gevestigd rond drukke gewestwegen. De provinciale beleidsdoelstellingen en actieplannen omtrent detailhandel, het bijbehorende groeiklimaat en de duidelijke focus in de opmaak van bovenlokale detailhandelsvisies zijn duidelijk. Deze worden door de Groen-fractie ondersteund.

“In onze provincie zijn retail en detailhandel erg belangrijk. Om een topregio te blijven, is het belangrijk de nieuwe innovaties rond circulaire economie ook in de detailhandel te detecteren; wie zijn de nieuwe ondernemers, nieuwe netwerken, financieringsmechanisme en behoeften, verschuivingen in kenniscentra… Hierop moet ingespeeld worden,” vertelt Schoofs. “Een reflectie op de innovaties is elke 5 jaar nodig. We vragen om een actualisering van de analyse.”

De ontwikkeling van de bovenlokale detailhandel, de plaats, het aanbod, de rentabiliteit is essentieel voor de welvaart en het comfort van onze inwoners doorheen alle lagen van de bevolking.

Het experiment rond de baanwinkels is erg belangrijk om tot een gegronde wervende visie te kunnen komen voor de ontwikkeling van de detailhandel; de plaatse , aard in overeenstemming met de ruimtelijke invulling.

De Groene fractie pleit om de verschaling van de kernen tegen te gaan en om deze aantrekkelijk te maken. Lokale bankkantoren verdwijnen in snelle vaart, in navolging van kledingwinkels … Wat in de plaats komt, is niet altijd duidelijk, maar lege panden worden wel steeds opnieuw verhuurd. Bovendien creëert de evolutie van de online verkoop nieuwe uitdagingen op vlak van winkelbeleving van de lokale detailhandel. Ook de mobiliteitsinfarcten naar winkel baanliggingen stellen dit baanwinkel businessmodel toch op een aantal aspecten in vraag.

“Redenen genoeg om met de provincie de ambitie neer te zetten om experten te verzamelen en experimenten hierin een kans te geven om tot een sterke wervende visie te komen over de circulaire detailhandel, de rol die de lokale besturen hierbij kunnen spelen. Dit vergt naar onze mening een nog meer voluntaristische en ambitieuze aanpak om een wervend verhaal te kunnen neerzetten,” besluit Schoofs.

 

Het agendapunt is geagendeerd op de provincieraad van donderdag 10 december 2020 (vanaf 14:00).

Foto: baanwinkels (Copyright: Efro-project Europa)